Микология және альгология зертханасы

Fылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары:

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі ба-ғыттарының бірі Қазақстандағы саңырауқұлақ-тардың, балдырлардың және қыналардың алу-антүрлілігін, жүйелік тізімін, географиясын және экологиясын зерттеу болып табылады; табиғи популяциядағы ауылшаруашылық өсімдіктерінде ауру тудыратын патогенді саңырауқұлақтардың биологиялық ерекшеліктерін зерттеу; сулардың «гүлденуін» тудыратын балдырлар түрлерінің флорасын зерттеу; балдырлар мен альгоценоз-дардың жеке таксондарының экологиясын зерттеу, суқоймалардың ластану деңгейін көрсететін улы және индикаторлы түрлерін анықтау.

Ерекше қорғалатын аймақтардың және аз зерттелген аудандардың саңырауқұлақтар мен балдырлар алуантүрлілігін зерттеу, олардың сирек кездесетін, эндемдік және жойылып бара жатқан түрлерін анықтау; экологиясы бойынша таралуы мен топтарға бөлінуін зерттеу; субстратқа бейімділігін, дамуын, маусымдық динамикасын зерттеу.

БФИ микологиялық гербариінің коллекциялық қорын сақтау, толықтыру және ғылыми тұрғыда өңдеу.

Қызметкерлер құрамы: Жалпы құрамы – 14 қыз-меткер. Ғылым докторы – 2, Ғылым кандидаты – 5, Маманданған ғылыми қызметкер – 1, PhD-докторлары – 3, Магистрлер – 3.

Қызметкерлер: бғк, б.ғ.д. Ермекова Б.Д., бғк, б.ғ.д., РЖА мүше корреспонденті Рахимова Е.В., бғқ., б.ғ.к. Нам Г.А., жғқ., б.ғ.к. Джетигенова У.К., ағк, б.ғ.к. Саметова Э.С., ғқ., б.ғ.к. Кызметова Л.А., ғқ. Есенгулова Б.Ж., кғқ Джиен-беков А.К. (ҚазҰУ PhD-докторанты), кғқ Асылбек А. (Қаз ҰАУ PhD-докторанты),кғқ Жахан Н. (PhD-докторант Анкара қаласы, Турция), лаборанттар Касымова Г.И., Жумаханова Ж.Н., Молдажа-нова Р.А. (ҚазҰАУ магистранттары).

Зертхана жетекшісі, биология ғылымдарының кандидаты Нурашов Сатбай Бакытбаевич

Зертхана ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары:

Зертхана ұжымы ғылыми-техникалық бағдар-ламалар мен гранттық жобалардың орындалуына белсенді түрде қатысты. 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін «Қазақстанның жабайы астық тұқымдас өсімдіктерінің патогенді саңырақұлақтарға төзімділік скринингі – селекциялық жұмыстардың ғылыми негізі ретінде» атты ғылыми жоба орындалды (ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Г.А. Нам.).

Қазақстанның жабайы астық тұқымдас өсімдіктерінде әртүрлі ауруларды тудыратын саңы-рауқұлақтардың 181 түрі анықталды: қаракүйе (56 түр), тат саңырауқұлағы (30 түр), жапырақ теңбілі (26 түр).

- Қазақстанның жабайы астық тұқымдас өсімдік-терінің конспектісі жасалды;

- Саңырауқұлақ ауруларына анағұрлым аз шал-

дығатын және төзімді астық тұқымдас өсімдік-терінің түрлері анықталды;

- Астық тұқымдас өсімдіктердің ауру қоздырғыш саңырауқұлақ түрлерінің таралу заңдылық-тарына талдау жасалды.

Жоба: «Қазақстанның ботаникалық алуантүр-лілігінің ерекшелігін зерттеудің ғылыми негізі – сирек кездесетін (өсімдіктердің, балдырлардың және саңырақұлақтардың) гербарий коллекциясын құру және сақтау» 2012-2014 жж.

2012-2014 жж. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ бірі-

гіп «Көкшетау-Бурабай көлдерінің альгофлорасы, демалыс орындарындағы суқоймалардың лайла-нуы мен гулденуін тудыратын микро- және макробалдырлар түрлеріне қарсы күрес шаралары бойынша ұсыныстар жасау» атты ортақ жоба орындалды, зерттеу нәтижесінде (Ақкөл, Лебединое көлдері және Боровое, Щучье, Большое және Малое Чебачье, Лебяжье, Майбалык, Катарколь и Шалкар аудандарының біраз көлдері) балдырлардың 231 түрі анықталды: диатомдық балдырлардан (Bacillariophyta) – 151түр, жасыл балдырлар (Chlorophyta) – 46 түр, көк-жасыл балдырлар (Cyanophyta) – 16 түр, эвгленалы балдырлар (Euglenophyta) – 7 түр, динофитті балдырлар (Dinophyta) – 4 түр, хара балдырлары (Charophyta) – 6 түр және жалтырауық сары балдырлар (Chrysophyta) – 1 түр.

2013-2015 жж. «Алтай таулы аймағының микобиотасы мен альгофлорасына инвентаризация (түгендеу)» тақырыбында Халықаралық бағдарлама орындалды. (жетекшісі б.ғ.д. Е.В. Рахимова). Осы жобаны жүзеге асыру барысында Алтай таулы өлкесінің территориясында саңырауқұлақтардың 1290 түрі тіркелді. Қатон-Қарағай ұлттық саябағында саңырауқұлақтардың 223 туысқа жататын 407 түрі табылған. Қал-бы жотасының территориясында және Тарбағатай, Саур, Маңрақ жоталарында саңырауқұлақтар 187 туыстан 314 түрді құраса, Марқакөл және Батыс-Алтай қорықтарында – 302 туысқа жататын 673 түрі тіркелген. Анықталған саңырауқұлақтардың

52 түрі барлық зерттелген территория үшін жалпылай ортақ, ал 5 түрі Қазақстан үшін жаңа түр есебінде тіркелді.

Қазақстандық Алтайдың суқоймаларына жүргі-зілген альгологиялық зерттеулер нәтижесінде бал-дырлардың 4 бөлім, 10 класс, 26 қатар, 51 тұқымдас, 83 туысқа жататын 338 алуан түрлері тіркелді.

Микобиота мен альгофлора алуантүрлілігін сақтау тұрғысында ұсыныстар жасау және оларды табиғатта тұрақты түрде пайдалану. Жобаны орындау барысында «Краткий иллюстрированный оп-

ределитель мучнисторосяных грибов Казахстана и приграничных территорий» атты (авторлары Рахимова Е.В., Нам Г.А., Ермекова Б.Д.) және «Краткий иллюстрированный определитель ржавчинных грибов Казахстана» (авторлары Рахимова Е.В., Нам Г.А., Ермекова Б.Д., Абиев С.А., Джетиге-

нова У.К., Есенгулова Б.Ж.) еңбектері жарық көрді.

2015-2017 ж. «Қазақстанның оңтүстік-шығыс шөлді аласа тау беткейлерінің микобиотасы мен альгофлорасының алуантүрлілігінің қазіргі жағдайы және оларды тиімді пайдалану» тақырыбындағы жоба орындалуда (жетекшілері: б.ғ.к. Нам Г.А., б.ғ.к. Нурашов С.Б.). Жоба мақсаты – Кетмень, Малай-Сары жоталары мен Шу-Іле тауларының микобиотасымен альгофлорасының түрлік құрамының қазіргі жағдайын бағалау.

2013-2015 ж. – зертхана қызметкерлері «Қазақ-

станның мәдени өсімдіктерінің жабайы туыста-рының ботаникалық алуантүрлілігі азық-түлік бағдарламасын іске асыру үшін агроалуантүрлілік генетикалық қорын байыту және сақтаудың негізі қатары» ғылыми – техникалық бағдарламаны орындауға қатысты. Осы бағдарламаның зерттеу нәтижесінде институт қызметкерлері «Батыс Тянь-Шань мәдени өсімдіктерінің жабайы туыс-тарын кешенді зерттеу» атты монография басып шығарды. Оның бір тарауы Батыс Тянь-Шань мәдени өсімдіктерінің жабайы туыстарының ауруларына арналған. Экспедиция кезінде жиналған гербарий материалдарын камералды өңдеу және Институттың гербарий қорына тексеру жүргізу

кезінде 68 туысқа жататын мәдени өсімдіктердің

жабайы туыстарының 124 түрінен саңырауқұ-лақтардың 183 таксоны анықталды. Соның 18 так-соны ақ ұнтақ қоздырғыштары, 24 –қара күйе, 25 – тат, 2 – таз қотыр, 1 – спорынья, 11 – септориоз, 37 – жапырақ дақтары, 6 –жеміс шірігі, 59 – басқа аурулардың қоздырғыштары болып табылады.

2015-2017 ж. зертхана қызметкерлері «Жасыл экономикаға өту жағдайында Республикалық ма-ңызды ерекше қорғалатын табиғи территориялар-дың – оңтүстік – шығыс және орталық Қазақстан-дағы мемлекеттік ботаникалық бақтардың генети-калық қорларын тұрақты басқару» МҚБ-сын орындап жатыр. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Ситпаева Г.Т.

Көптеген экспедициялардың нәтижесінде бүкіл Қазақстанның территориясынан саңырау-құлақтардың 53800 үлгісі, қыналардың 8560 үлгісінен тұратын үлкен коллекциясы жиналды. Қазақстанның территориясына жасалған көптеген экспедициялардың нәтижесінде саңырау-құлақтардың 53800 үлгісі, қыналардың 8560 үлгісінен тұратын үлкен коллекциясы жиналды. Ғылымға жаңадан 9 туыс және 300 аса түрлер қосылды. Қазақстанның әр түрлі аймақтарынан микобиота үшін саңырауқұлақтардың жүзден аса географиялық жаңа түрлері табылды. Ботаника

және фитоинтродукция Институтының Гербарий қорының негізгі бөлігі болып саналатын Орталық Азиядағы саңырауқұлақтардың және қыналар-дың өте бай коллекциядан тұратын гербарийлері Әлемдік Басты Гербарийлері құрамына кіреді және халықаралық АА индексіне ие. Гербарий материалдары негізінде Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ие 13 томдық 20 кітаптан тұра-тын «Қазақстанның споралы өсімдіктерінің

флорасы» атты іргелі еңбектері (1956-1988 жж.) жарыққа шықты.

Соңғы жылдары біздің қызметкелер бірнеше монографияларды жарыққа шығарды:

Рахимова Е.В., Нам Г.А., Ермекова Б.Д. «Краткий иллюстрированный определитель мучнисторося-

ных грибов Казахстана и приграничных территорий». – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 129 б.

Рахимова Е.В. и др. «Иллюстрированный атлас основных грибных болезней дикорастущих злаков Казахстана». – Алматы, 2014. – 118 б.

Е.В. Рахимова, Г. А. Нам, Ермекова, Б.Д., С.А. Абиев и др. «Краткий иллюстрированный определитель ржавчинных грибов Казахстана». – Алматы, 2015. – 308 б.

Рахимова Е.В. и др. «Микологические экскур-

сии по Заилийскому Алатау». – Алматы, 2014. – 224 с.

Е.В. Рахимова, Г. А. Нам, У.К. Джетигенова «Микологические исследования в Казахстане» Библиографический указатель. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – 195 б.

В 1943 году в ботаническом секторе Казахского филиала АН СССР был создан отдел споровых растений д.б.н. Софьей Рувиновной Шварцман. В 1966 от отдела споровых растений отделилась лаборатория биологии споровых растений под руководством д.б.н. Калымбетова Б.К. В 1978 обе лаборатории были воссоединены в один отдел - систематики низших растений (зав. – к.б.н. Васягина М.П). В 1981 году названный отдел был разделен на два отдела: систематики и географии низших растений (зав. – к.б.н. Васягина М.П.) и лаборатория биологии споровых растений (зав. – к. с/х. н. Абиев С.А.). В 1985 из лаборатории биологии споровых растений были созданы две лаборатории: экспериментальной микологии (зав. – к. с/х. н. С.А. Абиев) и лаборатория альгологии и экспериментальной гидроботаники (зав. д.б.н. Т.Т. Таубаев). В 1995 году в связи с воссоединением Института ботаники и фитоинтродукции и Главного Ботанического сада, все три лаборатории Института ботаники и фитоинтродукции и группа защиты растений ГБС были объединены в лабораторию споровых растений, которую до 2005 г. возглавлял д.б.н., профессор Абиев С.А., а с 2005-2009 г. - к.б.н. Нам Г.А. В 2008 г. лаборатория переименована в лабораторию микологии и альгологии, и с 2009 г. заведующий лаборатории - к.б.н. С. Б. Нурашов.

Основные направления исследований:

Одним из главных направлений научно-исследовательских работ являлось изучение видового разнообразия, систематики, географии, биологии и экологии грибов, водорослей и лишайников Казахстана.

Микологические объекты делятся на макромицетов (шляпочные грибы) и микромицетов (микроскопические паразитные – фитопатогенные грибы). Изучение макромицетов основано на исследовании съедобных, ядовитых и лекарственных грибов. Их видовой состав, систематические принадлежности, географические распространение, и возможные методы культивирования, гербаризация собранных видов. А изучение микромицетов основано на исследовании ультраструктур морфологии разных видов шляпочных грибов и паразитных фитопатогенных грибов, вызывающих заболевания разных высших сосудистых растений и меры борьбы с ними.

Альгологическое изучение основано на сборе и определении видового состава водорослей, их распространение, экологические группировки, динамика развития и сезонность, установление индикаторных, редких, доминантных, токсических и вызывающих «цветение» видов водоемов Казахстана.

Лихенологические: Флору лишайников Казахстана многие годы изучала кандидат биологических наук Елена Ивановна Андреева. Лишайники симбиотические ассоциации грибов и разных микроскопических водорослей. В гербарных помещениях нашего института гербарий лишайников насчитывает более 10000 пакетов. В издании «Флора споровых растений Казахстана» описано 526 видов лишайников из 70 родов.

Гербарий низших споровых растений

В результате многочисленных экспедиций по всей территории Казахстана собрана огромная коллекция, насчитывающая 100 000 образцов грибов и 10 000 лишайников. Описано 9 новых родов для науки и более 300 новых видов. Выявлены сотни географических новинок грибов для отдельных регионов Казахстана. Гербарий грибов и лишайников представляет одну из богатейших коллекций в Центральной Азии, является составной частью Гербария института и входит в состав Главнейших Гербариев Мира и имеет международный индекс АА.

На основании гербарного материала выпущен фундаментальный труд «Флора споровых растений Казахстана» в 13 томах, в 20 книгах (1956-1988), удостоенная Государственной Премии Казахстана (С.Р. Шварцман, М.П.Васягина, З.М. Бызова, Д.И.Самгина, Н.Ф. Писарева, Е.И. Андреева).

 

В данное время сотрудники лаборатории микологии и альгологии занимаются исследованием грибов и водорослей по программе:

ПЦФ «Кадастровая оценка современного экологического состояния флоры и растительных ресурсов Алматинской области как научная основа для эффективного управления ресурсным потенциалом» на 2021-2023 годы. Научный руководитель д.б.н. Димеева Л.А.

ПЦФ «Эколого-интродукционный анализ коллекционных фондов Государственных ботанических садов и скрининг природной флоры для разработки научно-обоснованных рекомендаций по ассортименту растений для озеленения городов и населенных пунктов разных природных зон Казахстана» на 2021-2030 годы. Научный руководитель д.б.н. Ситпаева Г.Т.

ГП «Получение отечественных штаммов грибов рода Trichoderma для улучшения почв в агробиоценозах» на 2020-2022 годы. Научный руководитель проекта PhD-доктор Асылбек А.М.

Перспективы развития:

Оценивая результаты научно-исследовательской деятельности, надо отметить, что увеличилось количество научных и научно-популярных публикаций отечественных и зарубежных зданиях, появились молодые специалисты, проявляющие интерес в области микологии из периферийных ВУЗов РК, которые обращаются в лабораторию микологии и альгологии, как за консультативной помощью, так и для научно-исследовательской работы в Гербарии.

Для выполнения в дальнейшем научно-исследовательских работ в Институте ботаники и фитоинтродукции, связанных с такими объектами, как грибы, водоросли и лишайники готовятся молодые специалисты по микологии, альгологии и лихенологии.

Наличие в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» Гербарного фонда, имеющего международный статус и созданного в течение 90 лет, обязывает содержание его в определенных условиях для сохранения гербарных образцов, насчитывающих 100 тысяч споровых растений. Необходимо предусмотреть как приобретение новых гербарных шкафов, так и современно оборудованных помещений для научных сотрудников и для Гербария.

Общий состав научных сотрудников: 14 человек

докторов биологических наук - 1,

кандидатов биологических наук - 5,

квалифицированный научный сотрудник - 1,

PhD-докторов – 2,

PhD-докторантов – 3,

Магистров – 1,

Магистрантов - 1. 

Список научных сотрудников лаборатории микологии и альгологии:

Нурашов Сатбай Бакытбаевич к.б.н., заведующий лаборатории

Рахимова Елена Владимировна д.б.н., главный научный сотрудник

Нам Галина Алексеевна к.б.н., ведущий научный сотрудник

ДжетигеноваУлдай Конуровна к.б.н., ведущий научный сотрудник

Саметова Эльмира Сайлаухановна к.б.н., ведущий научный сотрудник

Кызметова Ляззат Амановна, к.б.н., старший научный сотрудник

Асылбек Асем Махмудовна РhD- доктор, старший научный сотрудник

Джиенбеков Айбек Капланбекович РhD- доктор, научный сотрудник

Сыпабеккызы Гулназ РhD- докторант, младший научный сотрудник

Джумаханова Гаухар Бактияровна, РhD- докторант, ст. лаборант

Айтымбет Жанкелды РhD- докторант, младший научный сотрудник

Джунусканова Балнур Еркиновна магистр, младший научный сотрудник

Урманов Георгии Анварович магистрант, ст. лаборант

Измайлова Мадина Махмудовна, квалифицированный специалист

 

Нам Галина Алексеевна         

Нам Г.А. работает в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» с 1974 г. после окончания Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова (кафедра низших растений). В 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Флора и экология макромицетов Алма-Атинского Государственного заповедника». С 2005 по 2009 гг. заведовала лабораторией микологии и альгологии Института ботаники и фитоинтродукции. Нам Г.А. изучает разнообразие макромицетов заповедуемых территорий (Алматиинский Государственный заповедник, заповедник Аксу-Джабаглы, Маркакольский заповедник, Кургальджинский заповедник, Западно-Алтайский заповедник, Каратауский заповедник, Катон-Карагайский, Каркаралинский, Сайрам-Угамский Национальные природные парки) и микобиоту малоизученных территорий (Джунгарский Алатау, Алтай, Кетмень). Галина Алексеевна - участник микологических экспедиций по Заилийскому Алатау, Джунгарскому Алатау, Чу-Илийским горам и Казахстанского Алтая. Ею описан (в соавторстве) новый вид для науки – Agaricus balchashensis Samg. et Nam, и новая вариация из рода Clitocybe Kummer. За время своей научной деятельности Нам Г.А. опубликовала свыше 150 научных и научно-популярных работ, а также монографии: «Грибы на деревьях и кустарниках Заилийского Алатау» (2008), «Грибы Казахстанского Алтая (конспект видов)» (2011), «Микологические экскурсии по Заилийскому Алатау» (2014), «Иллюстрированный атлас основных грибных болезней дикорастущих злаков Казахстана» (2015).

Нурашов Сатбай Бакытбаевич

Нурашов С. Б. - заведующий лабораторией микологии и альгологии с 2009 г., кандидат биологических наук. В 1990 г. окончил естественно-географический факультет Ошского Государственного педагогического института Киргизской ССР по специальности учитель химии и биологии. Начал трудовую деятельность 1991 г. в институте ботаники Академии наук Республики Казахстан с должности младшего научного сотрудника в лаборатории альгологии и экспериментальной гидроботаники. В 1994-1997 гг. учился в очной аспирантуре. Занимался культивированием микроводорослей и получением их биомассы в лотково-блочным реакторе. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Токсичные водоросли юго-востока Казахстана и пути их рационального использования», опубликовал более 80 статей по видовому составу, распространению и экологию харовых, сине-зеленых, зеленых, диатомовых, пиррофитовых и т. д. водорослей по  рекам и озерам Казахстана. В 2010 г. был научным руководителем кандидатской диссертации Толеужановой А.Т. по теме: «Альгофлора водоемов Кулундинской равнины (в пределах Павлодарской области). В 2019-2021 гг. был официальным рецензентом несколько PhD-докторской диссертации в КазНУ им. Аль-Фараби.

Нурашов С. Б. – являлся основным исполнителем проектов по изучению альгофлоры и микобиоты в разных регионах Казахстана. Был соруководителем грантового проекта «Современное состояние видового разнообразия микобиоты и альгофлоры пустынных низкогорий юга-востока Казахстана и их рациональное использование» (2015-2017 гг.). В 2005-2006 гг. вел курс экологии и ботаники в Казахском Государственном женском педагогическом университете, выезжал со студентами на полевую практику. В 2007 - 2008 гг. был заведующим лабораторией тропических и субтропических растений.

Рахимова Елена Владимировна

Рахимова Е.В. работает в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» с 1989 г., пройдя путь от старшего лаборанта до главного научного сотрудника. В 1994 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему: ««Ультраструктура мучнисто-росяного гриба Podosphaera leucotricha Salm. и его взаимоотношения с растением-хозяином». Ею изучены ультраструктура комплексов хозяин-патоген: яблоня - возбудитель мучнистой росы, яблоня - возбудитель парши, яблоня - возбудитель монилиоза, черемуха - возбудитель полистигмоза, смородина - возбудитель мучнистой росы, груша - возбудитель парши, смородина - возбудитель септориоза, роза - возбудитель мучнистой росы, зверобой - возбудитель септориоза, смородина - возбудитель тиронектриоза, ясенец - возбудитель септориоза. Рахимова Е.В. являлась основным исполнителем работ по теме «Цитологическое исследование взаимоотношений в комплексе хозяин-патоген в зависимости от степени совместимости» (37-96 ФН), финансируемых Фондом науки в 1996-97 гг. В 2009 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Ультраструктурные аспекты взаимоотношений яблони и ее основных патогенов на различных уровнях совместимости». За время научной деятельности ею написано более 200 научных статей. Опубликованы 7 монографий. Рахимова Е.В. проводит работу по обучению и повышению квалификации молодых специалистов, под ее руководством защищена магистерские Жахан Н., Абатовой Ж.У., докторские диссертации (PhD) Асылбек А.М. В данное время Рахимова Е.В. является научным руководителем (PhD) докторантов Сыпабеккызы Г. И Айтымбет Ж.

Саметова Эльмира Сайлаухановна

Саметова Эльмира Сайлаухановна в 1991 г. окончила Казахский Государственный Университет им. С.М. Кирова, биологический факультет. С 1985 по 1994 годы работала в Институте почвоведения АН КазССР инженером в лаборатории химии почв.  В 1994 г. Была переведена в Институт ботаники м.н.с. в лабораторию эксперементальной гидроботаники. В 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Альгофлора водоемов Заилийского Алатау» по специальности - 03.00.05 «Ботаника». В 2012 году перешла на работу ученым секретарем Института. Продолжает заниматься наукой по изучению флоры водорослей, старший научный сотрудник лаборатории микологии и альгологии. Квалифицированный специалист - альголог.  

За время научной деятельности опубликовано более 80 научных статей по видовому составу, распространению и экологию харовых, сине-зеленых, зеленых, диатомовых, пиррофитовых водорослей по рекам и озерам Казахстана, две коллективные монографии «Труды Иле-Алатауского Национального парка», «Комплексные исследования диких сородичей культурных растений Западного Тянь-Шаня», которые служат настольными книгами для специалистов биологов, ботаников, альгологов.

Джетигенова Улдай Конуровна

Джетигенова У.К. - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник. В Институте ботаники и фитоинтродукции работает более 30 лет, защитила кандидатскую диссертацию по теме «Взаимоотношение дикорастущих злаков со стеблевой ржавчиной на клеточном и субклеточном уровне». Опубликовано более 60 печатных работ, из которых три монографии. Является ответственным по созданию базы данных по редким и исчезающим видам грибов.

Кызметова Ляззат Амановна

Кызметова Л.А. работает в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» с 2000 г. В 2001-2003 гг. окончила магистратуру Казахского Национального Университета им. аль-Фараби, факультета биологии по специальности ботаника, в 2003-2006 гг. аспирантуру Института ботаники и фитоинтродукции по специальности ботаника и защитила диссертацию на тему: «Оңтүстік-шығыс Қазақстандағы Uromyces (Link) Unger туысына жататын тат саңырауқұлақтары» по специальностям ботаника и микология. Научный сотрудник лаборатории микологии и альгологии. Участник международных, республиканских конференций, съездов по биологии, ботанике. Проходила стажировку по определению несовершенных грибов в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2008 г. декабрь. Научные публикации: более 60 публикаций, из которых три монографии (1. Нам Г.А., Рахимова Е.В., Кызметова Л.А., Грибы на деревьях и кустарниках Заилийского Алатау РК/ГЭФ/ПРООН «Сохранение in situ горного агробиоразнообразия в Казахстане» Алматы, 2008. -116с.; 2. Нам Г.А., Рахимова Е.В., Ермекова Б.Д., Абиев С.А., Есенгулова Б.Ж., Кызметова Л.А. Грибы Казахстанского Алтая. Труды Института ботаники и фитоинтродукции. Алматы, 2011. -299с.), 4 статьи опубликованы в журналах базы данных SCOPUS (Current Research in Environmental & Applied Mycology, 2019, 2020; Микология и фитопатология, 2020; Turczaninowia, 2021).

Асылбек Асем Махмутовна

Асылбек А.М. работает в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» с 2012 г. В 2013 гг. окончила магистратуру Казахского Национального Университета им. аль-Фараби, факультета биологии и биотехнологии, в 2014-2017 гг. училась в докторантуре КазНАУ по специальности 6D080100-Агрономия. В 2018 году она защитила PhD диссертацию на тему: «Грибные болезни картофеля юго-востока Казахстана и научные методы оценки селекционного материала на устойчивость к ним», присвоена степень доктора философии от 22 июня 2018 года (приказ №993).

Проходила стажировку в Нидерландах г. Утрехт, 2012 г. IRAS Summerschool on Toxicology, Utrecht University, тема: Toxicology and Environmental Health; 2014 г., прошла обучение в школе для молодых ученых в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС СО РАН), г. Новосибирск, Россия. Основные научные направления исследований: микологические и фитопатологические.

Опубликовано 61 научная публикация, в том числе шесть – в зарубежных рецензируемых журналах с ненулевым импакт-фактором (Asian J. Microbiol. Biotech. Env. Sc, 2017; Current Research in Environmental & Applied Mycology, 2017; 2019, 2020; Микология и фитопатология, 2020, Turczaninowia, 2021). Является руководителем грантового проекта молодых ученых : ГФ, ИРН AP08052881 «Получение отечественных штаммов грибов рода Trichoderma для улучшения почв в агробиоценозах» (2020-2022 гг.).

Джиенбеков Айбек Капланбекович

Джиенбеков Айбек Капланбекович – PhD доктор, младший научный сотрудник РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции». Образование: 2006-2010 гг. окончил биологический факультет КазНУ им. аль-Фараби, 2011-2013 гг. Магистратура, 2015-2018 гг., PhD докторант КазНУ им. аль-Фараби. Защитил PhD докторскую диссертацию на тему: «Исследование биоразнообразии и систематики альгофлоры озера Алаколь». Участник республиканских и международных конференций. Был на научной стажировке: Университет Генрих Гейне, факультет биология, Германия, г. Дюссельдорф (с 10.01.2012 по 21.01.2012 г. ). Хайфский Университет, факультет биология и эволюция, Израиль, г. Хайфа. (16. 05. 2018 по 27.07.2018 г.). Научные публикации: более 20 публикаций, из них 4 статьи ВАК, 5 статей в Европейском журнале и 2 статьи с импакт фактором. Джиенбеков А.К. является постоянным участником ежегодных экспедиционных обследований. Занимается изучением систематикой, географией и экологией водорослей.      Джиенбеков А. К. является председателем Совета молодых ученых Института и активно участвует в общественной деятельности института.

В нашей лаборатории микологии и альгологии появились молодые специалисты, проявляющие интерес в области микологии, альгологии.

Сыпабеккызы Гулназ РhD- докторант, младший научный сотрудник

Джумаханова Гаухар Бактияровна, РhD- докторант, ст. лаборант         

Айтымбет Жанкелды РhD- докторант, младший научный сотрудник

Джунусканова Балнур Еркиновна магистр, младший научный сотрудник

Урманов Георгии Анварович магистрант, ст. лаборант