Қызмет көрсету келісім шарты

Келуші кіру билетін сатып ала отырып, сайтында жарияланған қызмет көрсету Шартының және кіру Ережесінің талаптарымен танысып, өз келісімін білдіреді және мұндай қосылу келушінің Шарттың барлық талаптарын толығымен шектеусіз қабылдауға және екі жақты жазбаша шартты жасасумен бірдей екенін білдіреді.

Қызмет көрсету келісім шарты

1. Осы қызмет көрсету шартына (бұдан әрі -  «Шарт») сәйкес Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Ботаника және фитоинтродукция институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - «Институт») қарамағындағы Алматы қаласының Бас ботаникалық бағы (бұдан әрі - «Бақ»)  жеке тұлғаларға – келушілерге (бұдан әрі - «Келуші», «Келушілер») бақ аумағына кіру және бару бойынша қызметтер, сондай-ақ Келушілерді таңдау бойынша өзге де қосымша және ілеспе қызметтер (бұдан әрі - «Қызметтер») көрсетеді. Институт пен Келуші осы Шартта жеке-жеке «Тарап», ал бірлесіп – «Тараптар» деп аталады.

2. Шарт жасасу Келушіні Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес Шарттың ережелеріне қосу жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте мұндай қосылу Келушілер Баққа кіру билетін сатып алған кезде автоматты түрде жүзеге асырылған болып саналады. Баққа кіру билетін сатып алу арқылы Шартқа қосыла отырып, Келуші Шарт талаптарына өз келісімін білдіреді және мұндай қосылу Келушінің Шарт талаптарын толық және қайтарымсыз, шектеусіз және екі жақты жазбаша шартты жасасумен тең екенін білдіреді.

3. Институт белгіленген тәртіппен бекітетін Алматы қаласының Бас ботаникалық бағы аумағына кіру ережесі (бұдан әрі – «Кіру Ережесі») осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Кіру Ережелерін де Келуші қабылдаған болып саналады және ол Шартқа қосылған сәттен бастап Келушінің сақтауы міндетті.

4. Шарттың осы редакциясы және олардың кейінгі редакциялары Бақ сайтында (http://botsad.kz) жариялануға жатады. Шарттың талаптары Бақ аумағында орналасқан ақпараттық стендтерде де орналастырылуы мүмкін. Интернет желісіндегі Бақ сайтында орналастырылған Шарттың мәтіні Бақ аумағындағы ақпараттық стендтерде орналастырылған Шарттың мәтініне қайшы келген жағдайда, Интернет желісіндегі Бақ сайтында орналастырылған Шарттың мәтіні басымдыққа ие болады. Институт бір жақты тәртіппен Шарттың мәтінін толықтыруға және өзгертуге құқылы.

5. Осы Шарт бойынша қызметтер кіру билетін сату, сондай-ақ Келушіге мәдени-ағартушылық, ғылыми және өзге де қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін, сондай-ақ осындай мақсаттар үшін Бақ аумағына кіруге мүмкіндік беретін өзге де іс-әрекеттер (оның ішінде рұқсаттар мен келісімдер беру) арқылы жүзеге асырылады.

6. Қызмет көрсетудің басталуы кіру билеті бойынша Бақ аумағына кіру, қызметтің аяқталуы болып Бақ аумағынан шығу саналады, бұл ретте орындалмаған міндеттемелер, келушінің келтірілген зиянды өтеуді қоса алғанда, олар толық орындалған сәтке дейін әрекет ететін болады.

7. Кіру билеті Бақтың аумағына бір рет кіруге құқық береді. Егер басқа арнайы қарастырылмаса, пайдаланылмаған билет (яғни кіру кезінде валидациядан өтпеген) Бақ жұмыс істейтін және Келушілерді қабылдайтын кез келген уақытта пайдалануға болады.

8. Сатып алынған кіру билеті қайтарылмайды.

9. Әр түрлі тұрақты немесе маусымдық/уақытша жеңілдіктерді қоса алғанда, Қызметтердің барлық түрлеріне арналған тарифтерді Институт Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта белгіленген талаптарды сақтай отырып, дербес белгілейді және Бақ сайтында, сондай-ақ Бақ аумағында орналасқан ақпараттық стендтерде орналастырылады.

10. Институтпен анықталатын қосымша және ілеспе қызметтер тізбесі мен шарттары (тарифтері және т. б.) Бақ сайтында, сондай-ақ Бақ аумағында орналасқан ақпараттық стендтерде орналастырылады.

11. Келуші осы Шартқа қосыла отырып:

1) келу ережелерін қоса алғанда, Шарт талаптарын орындау және сақтау міндеттемесін өзіне қабылдайды;

2) Шарттың № 2 қосымшасына сәйкес белгіленген тәртіпке, сондай-ақ қолданылатын заңнамаға сәйкес Баққа келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

3) келу ережесін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылатынын түсінеді және келіседі;

4) Институтқа Институттың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін қажетті және жеткілікті көлемде өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді;

5) Шарт талаптарына және кіру Ережелеріне сәйкес Қызметтерді толық көлемде алуға құқығы бар, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құқықтар бар.

12. Бақ осы Шарт бойынша:

1) Келушіге Шартқа және келу Ережелеріне сәйкес қызмет көрсетеді;

2) Келісім-шарт редакциясының мәтінін және оның кейінгі редакциясын, сондай-ақ Қызмет көрсету тарифтері мен шарттары туралы ақпаратты өзі анықтайды және Бақ сайтында және ақпараттық стендтерде орналастырады;

3) Келушінің өміріне, денсаулығына және мүлкіне келтірілген зиян (оның ішінде жоғалғаны үшін) оның өзі не үшінші тұлғалар кіру Шарты мен Ережелерін және/немесе қолданылатын заңнама ережелерін бұзу, Бақ аумағындағы сақтандыру шараларын, спорттық, балалар және өзге де алаңдар мен құрылыстарда өзін-өзі ұстау ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және келушінің өзінің немесе үшінші тұлғалардың басқа да абайсызда, күтілмеген немесе кінәлі іс-әрекеттері нәтижесінде келтірген зияны үшін жауапты болмайды;

4) Келушіге баққа кіргізуден бас тартуға, сондай-ақ кіру Ережелерін, қоғамдық тәртіпті бұзған, басқа Келушілердің өміріне, денсаулығына және/немесе мүлкіне, бақтың мүлкіне қауіп төнген жағдайда, сондай-ақ егер Келуші алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде болған және/немесе өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасаған жағдайда, Келушіні Бақ аумағынан шығарып тастауға құқылы;

5) тұтастай алғанда Баққа немесе оның жекелеген аумақтарына кіруді шектеуге, сондай-ақ реттеуші органдардың актілерімен ұйғарылған техникалық ақауларға, құрылыс жұмыстарына, Бақ аумағында Келушілердің болуына мүмкіндік бермейтін түрлі тексеру, профилактикалық, санитарлық және өзге де жұмыстар мен іс-шараларды жүргізуге байланысты түрлі жағдайларда баққа кіруді тоқтатуға құқылы;

6) белгіленген тәртіпке, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес Баққа келтірілген залалды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы;

7) кіру Ережелерін, қолданылатын заңнаманың Ережелерін (қоғамдық тәртіпті, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу ережелерін бұзу және т. б.) бұзуға байланысты фактіні және барлық қажетті ақпаратты жазалау шараларын қолдану үшін құқық қорғау органдарын шақыруға және оларға хабарлауға және беруге құқылы.

13. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Шартқа және қолданылатын заңнамаға сәйкес жауапты болады.

14. Тараптардың бақылауынан тыс, егер ол еңсерілмес күш жағдайларының салдары болып табылса, Тараптар міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

15. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі (қолданылатын заңнама). Осы Шартта және Кіру Ережелерінде көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар қолданылатын заңнаманың ережелерін басшылыққа алатын болады.

16. Осы Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен реттелуге жатады. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге жатады.

17. Осы Шарт Келуші осы Шартқа қосылған сәттен бастап күшіне енеді және осы Шартта және қолданылатын заңнамада көзделген негіздер бойынша оны тоқтатқан сәтке дейін қолданылады.

18. Институттың деректемелері:

Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Ботаника және фитоинтродукция институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,

Тимирязев көшесі 36/Д

тел: +7 /727/ 394-80-40

электрондық пошта: institute@botsad.kz

БСН 040740001644

ЖСК (есеп айырысу шоты) KZ56722S00001387292

БИК CASPKZKA

Кбе 16

«KASPI BANK» АҚ

Бас директор - Г. Т. Ситпаева

 

 

 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БАС БОТАНИКАЛЫҚ БАҚ АЙМАҒЫНА КІРУ ЕРЕЖЕСІ

НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Алматы қаласы Бас ботаникалық бағының аумағына кірудің бұл ережесі (бұдан әрі «Ереже» және «Бақ») ҚР ЭТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК (бұдан әрі «Бақ әкімшілігі» немесе «Институт») және Баққа келушілер (бұдан әрі «Келушілер», «Келуші») арасындағы өзара қарым-қатынас негіздерін белгілейді.

1.2. Ереже барлық Келушілер үшін міндетті болып табылады. Ереже бұзылған жағдайда Бақ әкімшілігі Келушіні баққа кіргізуден және қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

1.3. Келуші баққа келгенге дейін ережелермен танысуға міндетті. Баққа келушінің кіруі оның Ережемен келісуін, оларды түсіну мен толық көлемде қабылдауды білдіреді және келушінің оларды сақтау міндетіне әкеледі.

1.4. Ереже адамдар көп жиналатын орындарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды ескере отырып, келушілерге қолайлы жағдай жасау мақсатында әзірленді.

1.5. Бақ бір жақты тәртіпте ережелерді толықтыруға және өзгертуге құқылы. Ереженің осы редакциясы және олардың кейінгі редакциялары оларды ШЖҚ «Ботаника және фитоинтродукция институты» РМК Бас директоры бекіткен және оның бақ сайтында http://botsad.kz. жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. Ереже сондай-ақ Бақ аумағында орналасқан ақпараттық стендтерде орналастырылуы мүмкін. Интернет желісіндегі бақ сайтында орналастырылған ереже мәтіні, бақ аумағындағы ақпараттық стендтерде орналастырылған ереже мәтініне қайшы келген жағдайда Интернет желісіндегі бақ сайтында орналастырылған ереже басымдыққа ие болады.

1.6. Келушілерді қабылдау үшін бақшаның жұмыс уақыты келесі ретпен белгіленеді: 

 - Жазда жұмыс уақыты: 9.00-ден 21.00-ге дейін, аумаққа тек 20.00-ге дейін кіруге рұқсат етіледі.  Кассадағы техникалық үзіліс: 15:00-15:30. 

 - Қыста жұмыс уақыты: 10:00-ден 19:00-ге дейін, аумаққа тек 18:00-ге дейін кіруге рұқсат етіледі. 

 - Жұмыс күндері: күн сайын.  Әр айдың бірінші дүйсенбісі Бақша санитарлық күніне орай жабылады.  Бұл ретте бақша келушілерді сайтта және әлеуметтік желілерде алдын ала хабардар ету арқылы Санитарлық күннің күнін өзгертуге құқылы.

Бақ әкімшілігінің немесе басқа да құзыретті органдардың шешімі бойынша Бақтың жұмыс кестесі өзгертілуі мүмкін. Сонымен қатар, Бақ әкімшілігі жалпы баққа немесе оның жекелеген аумақтарына баруды шектеуге, сондай-ақ техникалық ақаулармен, құрылыс жұмыстарымен, реттеуші органдардың актілерімен ұйғарылған, Бақ аумағында Келушілердің болуына мүмкіндік бермейтін түрлі тексеру, профилактикалық, санитарлық және өзге де жұмыстар мен іс-шараларды жүргізуге байланысты әртүрлі жағдайларда бақты жабуға құқылы.

1.7. Бақ әкімшілігі осы Ережемен Келушілерді оның келуіне байланысты мүмкін болатын тәуекелдер туралы хабардар етеді. Бақшаның жабайы жануарлар өмір сүретін өзіндік экожүйесі бар. Келушілер Баққа кіру туралы өз бетінше шешім қабылдайды және өз өмірі мен денсаулығын қорғау, мүліктің сақталуын, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өмірі, денсаулығы мен мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапты әрекет етуі тиіс.

1.8. Бақ әкімшілігі Келушінің өміріне, денсаулығына және мүлкіне осы Ережелерді және/немесе қолданыстағы заңнама талаптарын бұзу, қауіпсіздік шараларын, бақ аумағындағы спорттық, балалар және басқа да алаңдар мен құрылыстарда өзін-өзі ұстау ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және келушінің немесе үшінші тұлғалардың басқа да абайсызда, күтілусіз немесе кінәлі іс-қимылдарының салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

1.9. Бақ әкімшілігі Келушілердің жоғалған мүлкі үшін жауапты емес.

1.10. Үшінші тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде келушілердің өміріне, денсаулығына және / немесе мүлкіне зиян келтірілген жағдайда тиісті зиян келтірген үшінші тұлға заңда белгіленген тәртіппен жауапты болады.

1.11. Бақтың жекелеген бөліктеріне (алаңдарына) қатысты Бақ әкімшілігі ерекше жүріс-тұрыс ережелерін бекітуі мүмкін. Осы ереже бақтың жекелеген бөліктерінде (алаңдарында) жүріс-тұрыс ережелеріне қайшы келген жағдайда соңғылары басым болады.

2. БАҚТА КЕЛУШІЛЕРДІҢ ЖҮРІС - ТҰРЫС ЕРЕЖЕЛЕРІ

2.1. Баққа Келушілер Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңнаманы, қоғамдық тәртіпті және жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларын, сондай-ақ осы ережелерді сақтауға, бақтың басқа келушілері мен қызметкерлеріне құрметпен қарауға, тазалықты сақтауға, сондай-ақ баққа басқа келушілердің қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төндіретін іс-әрекеттерді жасамауға тиіс.

2.2. Келушілер құрылыстарға, ғимараттарға, жабдықтарға, табиғи және ландшафтық объектілерге, жасыл екпелерге, шағын сәулет нысандарына және бақтың өзге де мүлкіне ұқыпты қарауға, Бақ мүлкіне зиян келтіруі мүмкін іс-әрекеттерді жасамауға міндетті. Келушілер бақтың мүлкін бүлдіргені және (немесе) жойғаны үшін белгіленген тәртіппен, оның ішінде заңнамаға сәйкес жауапты болады. Бақтың мүлкі бүлінген және (немесе) жойылған жағдайда Келуші келтірілген залалды белгіленген тәртіппен, оның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен толық көлемде өтеуге міндетті.

2.3. Бақ аумағында бейнебақылау орнатылды және жүргізіледі. Баққа Келуші кіру билетін сатып ала отырып, жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын қолдану шеңберінде жасалған оның қатысуымен жасалған кез келген жазба жалпы қауіпсіздік мақсатында (оның ішінде талқылау кезіндегі дәлелдемелер түрінде) пайдалануға және полицияға және басқа да құзыретті билік органдарына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес іс жүргізу және өзге де іс-әрекеттер барысында пайдалану үшін беруге келісім береді.

2.4. Бақ әкімшілігі Келушіге баққа кіргізуден бас тартуға, сондай-ақ Келушіні осы Ережелерді, қоғамдық тәртіпті бұзған, басқа Келушілердің өміріне, денсаулығына және/немесе мүлкіне, бақтың мүлкіне қауіп төнген жағдайда, сондай-ақ егер Келуші алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде болған және/немесе өзге де құқыққа қарсы әрекеттер жасаған жағдайда бақ аумағынан шығаруға құқылы.

2.5. Баққа Келушілер өздерінің жеке заттарын мұқият бақылап, оларды қараусыз қалдырмауы керек. Бақ Келушілердің жоғалған немесе қараусыз қалдырылған мүлкі үшін жауапты емес.

2.6. 10 жасқа дейінгі балаларға БББ-қа ересек адамның сүйемелдеуімен ғана баруға рұқсат етіледі.

2.7. Ата-аналар, қорғаншылар, қамқоршылар және бірге жүретін адамдар кәмелетке толмаған балалар мен бірге жүретін адамдарды қадағалауға, олардың жүріп-тұруын, олардың қоғамдық орындарда жалпы қабылданған жүріс-тұрыс нормаларын сақтауын бақылауға, балаларды қараусыз, оның ішінде балаларға арналған алаңдарда қалдырмауға міндетті.

2.8. Бақ жаяу серуендеуге арналған. Бұл ретте мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған балалар және арнайы арбаларды пайдалануға жол беріледі. Бақшада тек 7 жасқа дейінгі балаларға механикалық күшпен қозғалатын балалар скейтбордтары мен роликті конькилер; балалар велосипедтері мен балалар самокаттарымен жүруге рұқсат етіледі. Бұл ретте көгалдармен және осыған арналмаған өзге де жерлерде жүруге тыйым салынады. Велосипедтерді, самокаттарды көгалдарға қалдыруға тыйым салынады.

Бұл ретте көгалдармен және осыған арналмаған өзге де орындарда жүруге тыйым салынады. Көгалдарда велосипедтерді, самокаттарды қалдыруға тыйым салынады.

2.9. 2.7- тармақта көрсетілгендерді қоспағанда, бақ аумағы бойынша самокаттар, велосипедтердің және конькилердің кез келген түрінде жүруге тыйым салынады. Сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік көліктері мен шектеулі азаматтар қозғалысы үшін пайдаланылатын көлік құралдарын қоспағанда, электр қозғалтқышы бар көлік құралдарын (электромобильдер, электрскейттер, электропедтер, электрскутерлер, гироскутерлер, электросамокаттар, монодоңғалақтар және т.б.) пайдалануға тыйым салынады). Сондай-ақ көрсетілген көлік құралдарын өзіңізбен бірге ботаникалық бақ аумағына, бүктелген, бөлшектелген немесе өшірулі күйде әкелуге тыйым салынады.

2.10. Рұқсат етілген қозғалыс құралдарын пайдалану кезінде қорғаныс жабдықтарын (шлемдер, шынтаққаптар т.б.) пайдалану ұсынылады.). Бақ кез келген спорттық бұйымдар мен қозғалыс құралдарын пайдалану нәтижесінде Келушілердің денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

3. КЕЛУШІЛЕРГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

3.1. Мото - және автокөліктің кез келген түрінде (Қағиданың 4-бөлімінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда) бақ аумағына кіруге және жүруге, сондай-ақ арнайы сигналдардан басқа көлік құралдарының дыбыстық сигналдарын пайдалануға.

3.2. Бақтағы қызметтік ғимараттардың (құрылыстардың), үй-жайлардың, алаңдардың және өзге де объектілердің аумағына Келушілер үшін жабық, сондай-ақ келушілердің кіруінен уақытша немесе тұрақты түрде қоршалған (оның ішінде жөндеу немесе қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге байланысты), жинау алаңдарын қоса алғанда, сол сияқты тыйым салатын белгілермен немесе тақтайшалармен белгіленген аумаққа кіруге тыйым салынады.

3.3. Темекі және кез келген өзге де шегетін бұйымдар Бақ аумағында шегуге, сол сияқты Бақ аумағында алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде болуға.

3.4. Бақ аумағында жануарларды (иттерді, мысықтарды және т. б.) серуендетуге, құстармен немесе жануарлармен, тіпті торларда немесе арнайы сөмкелерде бақ аймағына кіруге, сондай-ақ Бақ әкімшілігімен алдын ала келісе отырып, жетектеуші иттерден басқа, құстармен бірге Бақ аумағына кіруге (бұл ретте мұндай жетектеуші иттердің әрекеті үшін жауапкершілік олардың иелеріне/пайдаланушы тұлғаларға жүктеледі).

3.5. Жасыл желектерді жұлуға, таптауға, сындыруға, кесуге, алуға, кез келген тәсілмен ағаштарды, бұталарды, көпжылдық және бір жылдық өсімдіктерді, шөп жамылғысын (көгал), шағын сәулет нысандарына және Бақтың өзге де мүлкіне зиян келтіруге және (немесе) бүлдіруге, сондай-ақ көгалда жүру немесе оның үстінде отыру және жату.

3.6. Саңырауқұлақтардың кез келген түрін, өсімдік жемісін, тұқымын жинау.

3.7. Бақ аумағында өсетін өсімдіктердің кез келген бөліктерімен тамақтануға.

3.8. Жалпы Бақ аумағында және су айдындарында аққуларды, үйректер мен балықтарды, сондай-ақ басқа да құстар мен жануарларды тамақтандыруға. Бақ бекіткен азықтандыруға арналған қоспалардан басқа.

3.9. Тоғандарда, субұрқақтарда және Бақтың басқа да су айдындарында шомылуға, балықтарды аулауға, тастарды субұрқақтарға, тоғандарға және басқа да су объектілеріне бөгде заттарды лақтыруға.

3.10. Бақ аумағына қару-жарақтарды, от қауіпті, тез тұтанатын, жарылғыш, улы және радиоактивті заттарды, сондай-ақ шаншу, кесу және ірі габаритті заттарды алып өтуге.

3.11. Бақ аумағында кез келген спирттік ішімдіктерді (әлсіз алкогольді ішімдіктерді қоса алғанда), түрлі іс-шаралар мен салтанатты рәсімдер кезінде әкелуге және/немесе тұтынуға (институт тарапынан ұйымдастырылатын түрлі іс-шараларды, оның ішінде ғылыми мақсатта өндірілген сусындардың тәжірибелік үлгілерінің дегустациясын қоспағанда)

3.12. Бақ аумағында пиротехникалық құралдар мен фейерверктерді, түтін бомбалары, конфетти пайдалану, сондай-ақ Бақ аумағында от жағу.

3.13. Бақ аумағында туристік шатырлар, шатырлар, үстелдер, мангалдар, өзге де стационарлық емес объектілер орнатуға.

3.14. Пикниктерді ұйымдастыру

3.15. Бақ аумағында өз бетімен ұйымдастыру / өткізу / көрсету:

- сауда, сервистік, фотографиялық, прокаттық, демалыс-ойын-сауық және халыққа басқа да қызметтер;

- ойын-сауық, спорттық, ойын және өзге де акциялар;

- ғимараттарда, құрылыстарда, павильондарда, бағандарда, ағаштарда хабарландыру және басқа да жарнамалық-ақпараттық материалдарды жапсыру;

- шығармашылық ұжымдар мен орындаушылардың рұқсатсыз өнер көрсетуіне.

3.16. Суға түсу костюмдерінде қыздырынуға және жалаңаш денемен Бақта болу.

3.17. Бақ аумағында көпшілік іс-шаралар, соның ішінде жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, шерулер, пикеттер, жарнамалық және маркетингтік акциялар Бақ әкімшілігімен және құзырлы билік органдарымен келісусіз заңмен белгіленген тәртіпте өткізуге.

3.18. Басқа Келушілердің өміріне, денсаулығына және/немесе мүлкіне қауіп төндіретін, сондай-ақ басқа Келушілерге қолайсыздық тудыратын спортпен және бос уақытты өткізумен айналысу.  Бақ әкімшілігімен келісімсіз ботаникалық бақ аумағында топтық спорттық жаттығуларды өткізу.  Солтүстік серуендеу таяқшаларында немесе треккинг бағандарында өткір ұштарды пайдалану. 

3.19. Қысқы уақытта тюбингте, конькилерді, шанада, қар сырғанағыштарда, шаңғыда  және басқа да заттарда сырғанауға.

3.20. Бақ аумағын тұрмыстық және басқа қалдықтармен ластауға және қоқыстауға.

3.21. Бақ аумағындағы ғимараттар мен құрылыстардың қабырғаларына, жолдарға, тротуарларға, шағын сәулет пішіндеріне, ағаштарға және басқа да объектілерге жазулар, суреттер, граффити жазу.

3.22. Бақша мүлкін (орындықтар, шезлонгтар және т.б.) олар орнатылған жерден Бау-бақша әкімшілігі белгілеген аумақтан тыс жерлерге рұқсатсыз жылжыту.

3.23. Табиғи және мәдени объектілердің коммерциялық фото-бейнетүсірілімін (оның ішінде кез келген мақсаттағы дрондар түріндегі ұшу аппараттарының көмегімен), сондай-ақ жалпы саябақ аумағында Бақ әкімшілігінің келісімінсіз жүзеге асыруға.

3.24. Бақ әкімшілігінің, экскурсоводтардың және күзет қызметі қызметкерлерінің нұсқаулары мен талаптарын орындамауға.

4. КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ БАҚ АУМАҒЫ БОЙЫНША ЖҮРУ ТӘРТІБІ

4.1. Төменде көрсетілген көліктерден басқа көлік құралдарының Бақ аумағына кіруге және жүруге тыйым салынады:

- Төтенше және авариялық-құтқару қызметтерінің көлік құралдары өздерінің тікелей міндеттерін орындау кезінде;

- Бақтың шаруашылық мұқтаждарын қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, өзге де мүлікті тасымалдайтын көлік құралдарын;

- Бақ аумағындағы ғимараттарға, құрылыстарға және инженерлік коммуникацияларға қызмет көрсетуге және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына тартылған ұйымдардың көлік құралдары;

- Бақ қызметкерлеріне тиесілі көлік құралдары.

5. ЕРЕЖЕЛЕРДІ САҚТАМАУДЫҢ ЖӘНЕ ЗИЯН КЕЛТІРУДІҢ САЛДАРЫ

5.1. Белгіленген Ережелерді бұзғаны үшін кінәлі тұлғалар келтірілген зиянды белгіленген тәртіп пен қолданылатын заңнамаға сәйкес толық көлемде өтеуге міндетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

 

№ 2 қосымша

 

Келушілердің келтірілген зиянды өтеу тәртібі

1. Келуші Баққа немесе Институтқа мүліктік зиян келтірген жағдайда, мұндай зиян толық көлемде өтелуге жатады.

2. Зиян келтіру фактісі бойынша Институт осындай зиян келтіру мән-жайлары анықталатын Акт жасайды. Институт пен Бақ, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің айғақтары, адамдардың куәгерлік айғақтары, сондай-ақ бейнебақылаудан алынған материалдар (фото, бейне тіркеу), сондай-ақ заңнамада көзделген өзге де дәлелдемелер зиян келтірудің дәлелі ретінде бола алады.

3. Келуші Баққа немесе Институтқа кез келген зиян келтірген кезде ол туралы Бақ немесе Институт өкіліне кез келген тәсілмен дереу хабарлауға, сондай-ақ Акт жасалғанға және мәселе реттелгенге дейін Бақ аумағынан шықпауға міндетті. Бұл ретте келушінің хабарламауы немесе Бақтан кетуі оны келтірілген зиянды өтеуден босатпайды.

4. Келтірілген зиян мен оны өтеу мөлшерін Институт төмендегі арнайы кестеге сәйкес анықтайды, Актіде тіркеледі және зиян келтірген Келушіге немесе Келушілер тобына ұсынылады.

5. Келуші өзіне келтірілген зиянның мөлшерін дереу, ал мүмкін болмаған жағдайда Институт белгілеген мерзімде және тәртіппен өтеуге міндетті.

6. Келтірілген зиянның мөлшерін ерікті түрде өтелмеу келтірілген зиянның сот тәртібімен немесе өзге де тәртіппен толық көлемде өтелуіне әкеп соғады.

7. Осы Шарттың ережелеріне нұқсан келтірместен, Институт жазалау шараларын қолдану үшін кіру ережелерін бұзумен, сол сияқты зиян келтірумен, қолданылатын заңнаманың ережелерін бұзумен (қоғамдық тәртіпті, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу ережелерін бұзу және т.б.) байланысты фактіні және барлық қажетті ақпаратты құқық қорғау органдарын шақыруға, хабарлауға және беруге құқылы.

Келтірілген зиянның көлемі мен сипатын және оны өтеу мөлшерін айқындау кестесі

Келтірілген зиянның сипаты

Зиян көлемінің бірлігі немесе өзге өлшемі

Өтеу мөлшері теңгемен

Жарықтандыру шырағын зақымдау немесе жою

1 дана

20 АЕК

Бейнебақылау камерасын бүлдіру немесе жою

1дана

15 АЕК

Мафтардың, орындықтардың, урналардың және Бақ мүлкінің басқа да беттерінің бетіне сызаттар салу

1 нысан

15 АЕК

Мафтардың, орындықтардың, урналардың және басқа да беттердің бетіне бояуларды, майларды және басқа да химикаттарды жағу

1 см2

5 АЕК

Мафтарды, орындықтарды зақымдау

1 дана

20 АЕК

Қоқыс жәшігін немесе қоқыс контейнерін бүлдіру

1 дана

5 АЕК

Ағаш немесе бұта өсімдіктерін зақымдау немесе жою

1 дана

Бақ маманы бағалайды

Көгалды бүлдіру немесе жою

1 м2

10 АЕК

Гүлді өсімдіктерді зақымдау немесе жою

1 дана

5 АЕК

Ағаш өсімдіктерінің бетіне сызаттар салу

1 нысан

20 АЕК

Арық жүйесінің зақымдануы

1 науа

10 АЕК

Жол (асфальт, гранит, қиыршық тас және басқа) жамылғысын бүлдіру

1 см2

5 АЕК

Жол жиегінің (бордюр) зақымдануы

1 дана

10 АЕК

Бақ қоршауын бүлдіру

1 зақым

40 АЕК

Бақ аумағындағы жануарларға зиян келтіру

1 жануар

500 АЕК

Тамшылатып суару жүйесін зақымдау

1 зақым

20 АЕК

Бақ өсімдіктерінен жемістерді,саңырауқұлақтарды, жапырақтарды, бүршіктерді  жинау

1 дана

5 АЕК

Баққа тиесілі кез келген техниканы бүлдіру

1 дана

Бақ маманы бағалайды

Осы Шартта көзделмеген кез келген өзге сипаттағы зиян келтіру

1 дана

Бақ маманы бағалайды